Φ/Β Πάρκο Καρυά - Καρδίτσας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Καρυά του Νομού Καρδίτσας.