Φ/Β Πάρκο Πεθελινός - Σερρών 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Πεθελινός του Νομού Σερρών.